Algemene verkoopsvoorwaarden Maison Slash
Maison Slash, Mergelputstraat 88 / 01/1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer

Art. 1

Enkel deze algemene voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Maison Slash BVBA en de klant, die bij het ondertekenen van de overeenkomst/offerte deze voorwaarden integraal aanvaardt. Als beide partijen uitdrukkelijk schriftelijke afwijken van bepaalde voorwaarden, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden. De algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant worden expliciet uitgesloten, ongeacht het tijdstip waarop en de vorm waaronder die werden of zullen worden overgemaakt.

Art. 2

2.1 Elke offerte gebeurt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege Maison Slash BVBA. Offertes gelden steeds voor 30 dagen na opmaak, tenzij de offerte expliciet anders vermeldt. Bestellingen zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door de klant en Maison Slash BVBA werden bevestigd.
2.2 Een annulering van een bestelde opdracht door de klant kan enkel per aangetekend schrijven en mits uitdrukkelijke aanvaarding door Maison Slash BVBA. In ieder geval is er, naast volledige vergoeding voor de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding van toepassing van 30% van de prijs van de bestelling of opdracht. Maison Slash BVBA behoudt het recht om een hogere schade aan te tonen.
2.3 Deze overeenkomst, en alle opdrachten, kunnen eveneens worden beëindigd worden door Maison Slash BVBA met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, wanneer één of meer van de volgende situaties zich voordoet of dreigt voor te doen:
• de klant wordt in staat van faillissement verklaard;
• de onderneming van de klant wordt vereffend of gestaakt;
• de klantvraagt of verkrijgt (voorlopig) uitstel van betaling;
• de klant verliest door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan;
• bij andere tekenen van dubieuze solvabiliteit

Art. 3

3.1. Maison Slash BVBA zal aan haar toevertrouwde opdrachten met uiterste zorg uitvoeren, naar beste kennis en vermogen, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de reglementen, voorschriften en technische normen ter zake. Deze overeenkomst betreft een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen vernoemd in de offerte of in communicatie zijn indicaties, bij wijze van inlichting, en zijn derhalve niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.2 Indien de Klant fouten ontdekt in de werkzaamheden van Maison Slash of van de eventuele onderaannemers, zal hij Maison Slash hiervan onmiddellijk per e-mail op de hoogte brengen. De opdracht wordt geacht definitief door de Klant aanvaard te zijn bij gebrek aan enig protest binnen 3 dagen na het einde van de opdracht. Na deze termijn zal de klacht onontvankelijk zijn. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft Maison Slash BVBA de keuze de gebreken te herstellen conform de overeenkomst/offerte of hiervoor een schadevergoeding te betalen. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

3.3 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de aansprakelijkheid van Maison Slash en zijn eventuele onderaannemers beperkt is tot 50% van het totaal van de voor de betreffende werkzaamheden gefactureerde en betaalde bedragen in het betrokken kalenderjaar, met een absoluut maximum van 1.000 € per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Maison Slash en zijn eventuele onderaannemers is beperkt tot de directe schade die het rechtstreeks gevolg is van het niet uitvoeren van de overeengekomen opdracht. Maison Slash en zijn eventuele onderaannemers, zijn in geen geval aansprakelijk voor de door de Klant geleden bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder ook begrepen de schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of de toepassing van boeteclausules.

3.4. De Klant verschaft Maison Slash in elke fase van de opdracht tijdig alle gegevens en inlichtingen, zelfs de confidentiële, die de Klant of Maison Slash nuttig of noodzakelijk acht voor de uitvoering van de opdracht. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Maison Slash BVBA zijn verstrekt, heeft Maison Slash BVBA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren. Maison Slash en zijn eventuele onderaannemers zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van vergissingen, fouten of vergetelheden van de Klant bij het geven van informatie en/of instructies met betrekking tot de uitvoering van de opdracht, noch voor fouten in de uitvoering door de Klant of door een derde.

3.5 Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. Maison Slash BVBA behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Art. 4

4.1 Het prijs bevat de knowhow, de proceskennis, de winst van Maison Slash en het door Maison Slash gecontroleerde bereik via het platform. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten zoals transport, verpakking, bijzondere verzekering, in- en uitvoertaksen, e.d., tenzij expliciet anders vermeld werd. Tenzij anders vermeld, worden verplaatsingen aangerekend aan 0.34€ per kilometer.

4.2 De opdracht wordt uitgevoerd door Maison Slash aan de in de overeenkomst of getekende offerte afgesproken tarieven, of onderling overeengekomen wijzigingen daarop. Indien er echter in de periode tussen het aangaan van de overeenkomst of offerte en de datum van levering van de producten of diensten, lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, transportkosten, grondstofprijzen, energiekosten, valutakoersen, e.d.) een stijging ondergaan, dan kan Maison Slash deze specifieke stijging doorrekenen.

Art. 5

5.1 In geval van overmacht (waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, falingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers/derden, gebrek aan (vervoer)materiaal, natuurfenomenen enz.,) of onvoorzien omstandigheden, is Maison Slash BVBA gerechtigd om de opdracht op te schorten of wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst en/of aan de bedongen prijs, of om een einde te stellen aan de overeenkomst zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

5.2 De klant vrijwaart Maison Slash BVBA voor elke vordering van derden, oa. ingevolge bestellingen in opdracht van klant geplaatst, ook na beëindiging van de overeenkomst of bij faillissement van de klant.

Art. 6

6.1. De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

6.2 Maison Slash BVBA mag voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Maison Slash BVBA mag zijn werk van een merkteken voorzien.

6.3 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn het platform van Maison Slash, alle voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten oa. drukplaten, software en broncode, moederbanden en films, digitale bestanden, rechten en het gebruiksrecht op alle foto’s en illustraties, originele tekeningen, de rechten voor het maken van herdrukken van geleverde drukwerken en de rechten op de door Maison Slash BVBA geleverde teksten eigendom van Maison Slash BVBA, en zijn ze aldus auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van Maison Slash BVBA mogen ze niet gebruikt, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden.

6.4 Alle door Maison Slash BVBA aangeleverde drukwerken, films, beeld- en klankmateriaal en andere diensten, zijn ondeelbaar. Zij mogen uitsluitend in hun oorspronkelijke vorm gebruikt worden. Er mogen geen onderdelen los gebruikt worden en er mogen geen wijzigingen aangebracht worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Maison Slash BVBA.

Art. 7

Maison Slash verklaart steeds te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake loon, sociale zekerheid, belastingen, verzekeringen en BTW.

Art. 8

8.1 De facturen van Maison Slash BVBA zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar.

8.2. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.
Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur een maand na de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, ten bedrage van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van €125. In geen geval zal de Klant gerechtigd zijn de bedragen die door de Klant aan Maison Slash onder dit contract verschuldigd zijn, te compenseren met eender welk bedrag dat Maison Slash aan de Klant verschuldigd zou zijn.

8.3. Bovendien vervallen bij wanbetaling van rechtswege alle toegekende betalingsmodaliteiten en worden alle facturen, zelfs deze die niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar, en heeft Maison Slash BVBA het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot volledige schadeloosstelling.

8.4. De klant dient de facturen van Maison Slash BVBA, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Art. 9

Maison Slash verklaart alle vertrouwelijke informatie aangaande het bedrijf van de Klant of diens Klanten geheim te houden. Onder vertrouwelijk dient onder meer te worden verstaan: bedrijfsgeheimen of eigendomsinformatie, informatie m.b.t. producten, Klanten, zakenrelaties, financiële of contractuele afspraken.

De verplichtingen inzake vertrouwelijkheid zullen niet van toepassing zijn met betrekking tot de informatie welke
• algemeen toegankelijk is voor het publiek;
• reeds bekend was aan Maison Slash op het moment van de vrijgave van de informatie;
• na ondertekening van deze kaderovereenkomst algemeen publiek toegankelijk wordt, tenzij dit gebeurt als gevolg van een ongeoorloofde verspreiding door Maison Slash;
• voor Maison Slash toegankelijk werd gemaakt door een derde partij

Zal niet als een inbreuk op de geheimhoudingsplicht worden gezien, het feit dat informatie door Maison Slash bekendgemaakt wordt in overeenstemming met een wettelijke of reglementaire verplichting of op vraag van een bevoegde rechter of autoriteit, op voorwaarde dat Maison Slash op voorhand met de Klant zal overleggen aangaande de inhoud, vorm en timing van de vrijgave van de informatie en rekening zal houden, voor zover mogelijk, met de opmerkingen van deze laatste.

Na afloop van de samenwerking zal Maison Slash, op eenvoudig verzoek daartoe van de Klant, alle door de Klant overgemaakte informatie, evenals elke eventuele kopie van deze informatie, aan de Klant terugbezorgen.

Art. 10

Maison Slash respecteert zijn verplichtingen inzake de verwerking van de persoonsgegevens van zijn Uitvoerders conform de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonsgegevens en andere regelingen ter zake.

Het is Maison Slash niet toegestaan om persoonsgegevens van zijn lezerspubliek over te maken aan de Klant behalve in de gevallen voorzien door de wet. In geval van toegestane overdracht zal de Klant zich engageren om zijn wettelijke verplichtingen na te leven in zake de verwerking van persoonsgegevens en om de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te verzekeren van de overgemaakte gegevens.

Art. 11

Maison Slash is ten allen tijde de enige eigenaar en rechthebbende van het platform Maison Slash het bijhorende bereik. Maison Slash kan op elk moment weigeren bepaalde content van de klant op het platform te plaatsen indien die niet strookt met de waarden, ethiek, normen en postitionering van Maison Slash.

Art. 12
12.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door Maison Slash BVBA van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.
12.2 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met Maison Slash BVBA afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Maison Slash BVBA. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.
12.3 Een eventueel in gebreke blijven van Maison Slash BVBA om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.
De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.
12.4 Deze overeenkomst valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Elk geschil omtrent de bepalingen van deze overeenkomst zal beslecht worden voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement te Brussel. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de klant.

Artikel 13

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst brengt geenszins de geldigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen in het gedrang. De overeenkomst zal van kracht blijven alsof zulke bepaling nooit zou hebben bestaan voor zover de toepassing van huidige artikel de commerciële doelstelling van de partijen onder deze overeenkomst niet negeert. Bovendien verbinden de partijen zich er toe, in voorkomend geval, al datgene te doen dat redelijkerwijze noodzakelijk of raadzaam is om de niet-geldige of niet-afdwingbare bepaling en deze overeenkomst van kracht en in werking te houden, of zulke bepaling te vervangen door andere bepalingen die economisch gezien substantieel dezelfde werking hebben voor de partijen.